wz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na návšteve v kraji vína

Klikni na odkazy!


József Béres - Jozef Béreš
(7.2.1920, Záhony - 26.3,2006 Budapešť )

Nie je priveľa tých, ktorí by nepoznali "BÉREŠOVE KVAPKY".

Kto je Béreš?

Jozef Béreš je prírodovedec a vynálezca  Berešových kvapiek známych po celom svete narodil sa a žil v Záhonoch kadiaľ  tečie rieka Tisa. Zaujímavosťou je, že takmer dvadsať rokov po vynájdení Berešových kvapiek ich bolo možné "zohnať" iba takpovediac pololegálne od samotného vynálezcu. tak dlho trvalo, kým sa dostali na oficiálny trh.

Pán Dr. Jozef Béreš  bol doktorom biológie a agrochémie a od roku 1954 bol vedúcim laboratória strojnej stanice v Kisvárad, kde sa intenzívne zaoberal skúmaním pôdy a robil aj výskumy ochrany rastlín. Keď sme počas školského roku i počas prázdnin zbierali na družstevných poliach mandelinku zemiakovú, bol to on, ktorý v tom čase v roku 1963 skúmal príčiny poškodenia zemiakov a tabáku. Vtedy už pracoval v miestnom výskumnom ústave. 

U rastlín je to ako u ľudí. Dr.Jozef Béreš zistil, že prevaha určitých MAKRO prvkov  nad MIKRO prvkami naruší harmóniu vývoja rastlín. Prenos tohto poznania do imunitného systému človeka sa stal základom Bérešových kvapiek a to tak, že upravením určitých mikroprvkov  je možné účinne obnoviť rovnováhu činnosti organizmu.

Béreš vynašiel kvapky v roku 1970, no v Maďarsku ich výroba nebola povolená. Tak sa stalo to, čo sa obvykle deje v takýchto prípadoch. Ľudia sa o kvapkách dozvedeli a prúdili k pánu Dr.Jozefovi Bérešovi k jeho bytu doslova "procesie" ľudí túžiacich po uzdravení.

Každý deň to  takto vyzeralo pred dverami bytu pána Dr.Béreša

Pamätám si na ten čas, hovorilo sa o Bérešových kvapkách aj u nás a aj o tom, ako chodia k nemu i Slováci a nocujú vonku pod stanmi alebo v autách, pretože tam boli stovky ľudí, ktorí čakali na jeho kvapky. Medzitým klinické skúšky Bérešových kvapiek  v zahraničí (nikto nie je doma prorokom!) potvrdili ich účinnosť a tak boli  - až v roku 1977 - zaregistrované ako vynález. Odvtedy sú Bérešové kvapky už viac ako v pätnástich krajinách sveta s osvedčením ako liek a v mnohých ďalších krajinách sú považované za liečebný prostriedok.

Vzhľadom k uvedenému faktu pán Dr.Jozef Béreš z Kisváradu začiatkom deväťdesiatych rokov založil úspešne svoju firmu Béreš Rt. a. s. a dodnes je vlastníkom 74%  firmy  jeho rodina.


Klára Bérešová  - Fotó: Paulik


Klára Bérešová


Jeho rodina

 Postupne sa firma rozrástla na holding a robí obrat nie v miliónoch, ale v miliardách. Samotná materská firma mala v roku 1998 obrat tri miliardy forintov, takže obrat holdinku je nesoporne oveľa vyšší. Pán Jozef Béreš prežil celý svoj plodný život v v župe Szabolcs-Szatmár a sú milióny ľudí, ktorí mu ďakujú za vynález pre zdravie ľudstva.

26.3.2006 zomrel v Budapešti.


Pán Jozef Béreš s manželkou r.1997

Feleségével, házasságuk ötvenedik évfordulóján. Kisvárda, 1997


Rodinná i firemná oslava, Dr.Jozef Béreš oslávil v roku 2000 svoje okrúhle narodeniny -  80 rokov.


Dr.Jozef Béreš vo svojich požehnaných 86 rokoch

Kto pracuje, už tak býva, po práci vždy odpočíva.
Privonia si ružu bielu, oddychuje cez nedeľu.
Pomodlí sa, ruky zloží, ako káže zákon Boží.
A Ježiško v ruži kríčku, myslí na svoju mamičku.

Ďalšie info: http://www.beres.hu
http://www.beres.ro
http://www.beresbor.hu
Interiew s Dr.Bérešom TU
O Dr.Jozefovi Bérešovi po esperantsky vo Wikipédii
Gymnázium Dr.Jozefa Béreša Záhony rok 2007 - pozri TU.
O jeho kalvárii sa dočítate (po maďarsky samozrejme! TU! a niečo aj TU

Pável Samuel
Pred odchodom
(Básne) Budapešť 2002

JARNÁ PRECHÁDZKA V PARKU DNESNÉHO GECEMANA
Tu, pod Suchým Írom už kŕkäjú žabky.

Čo nás spája ešte, Bérešové kvapky?
Slováci vymreli, Rimania šli rieky...

Už tu aj psy budú brechať po anglicky.
Zašlé tisícročie len v sochárstve žije.

Rad sôch vymyslených z myslí nič nezmyje?
Pomníka Komlóša nieto v pánskom parku.

Gečemanský park má iba oligarchu!
Zbytočne tu hľadáš pomník demokrata!

Chýba tu aj symbol: pekárska lopata.
Lud, čo tu stáročia sklonenú mal šiju, nemá sochy! 1 keď zaslúžil by šiju.
Bérešové kvapky sa dostali i do básne... originál je  TU!


Most cez rieku Tisu

(Bohužiaľ, v slovenskej encyklopédii nie je žiadna zmienka o Dr.Jozefovi Bérešovi napriek tomu, že jeho vynález pre imunitný systém je známy a využívaný po celom svete.)

Názvy špeciálnych znakov

Name s of the Special Characters - Názvy speciálních znaků - Speciális karakterek nevei - Názvy špeciálnych znakov

UNICODE - English - Czech - Hungarian - Slovak

0020 Space - mezera - szóköz  - medzera
00AD - Soft hyphen - spojovník - lágy kötőjel - spojovník
- 2010 Hyphen - spojovník - kötőjel - spojovník
– 2013 En dash spojovník - mínus - mínusz előjel - mínus
— 2014 Em dash  - vodorovná čára -  kivonás jel - vodorovná čiara
! 0021 Exclamation mark - vykřičník - felkiáltójel - výkričník
# 0023 Number sign - znak čísla (mřížka) - szám jel - mriežka
$ 0024 Dollar sign - znak dolaru - dollár jel - znak  dolára
% 0025 Percent sign - znak procenta - százalék jel - znak pre percentá
& 0026 Ampersand ampersand angol 'és' jel
( 0028 Left parenthesis

Opening parenthesis - okrouhlá závorka vlevo - bal zárójel - okrúhla zátvorka vľavo
) 0029 Right parenthesis
Closing parenthesis - okrouhlá závorka vpravo - jobb zárójel - okrúhla zátvorka vpravo
* 002A Asterisk - hvězdička - aszteriszk - hviezdička
. 002E Full stop
Period tečka pont
/ 002F Solidus
Slash -  lomítko - ferde választóvonal jobbra - lomítko
per jel
: 003A Colon - dvojtečka - kettőspont- dvojbodka
; 003B Semicolon - středník - pontosvessző -
? 003F Question mark - otazník - kérdőjel - otáznik
@ 0040 Commercial at - komerční at (zavináč) - kukac jel - zavináč
[ 005B Left square bracket
Opening square bracket - hranatá závorka vlevo - baloldali szögletes zárójel - hranatá zátvorka vľavo
\ 005C Reverse solidus
Backslash - obrácené (zpětné) lomítko - ferde választóvonal balra visszaper jel - obrátené (spätné) lomítko
] 005D Right square bracket - hranatá závorka vpravo - jobboldali szögletes zárójel - hranatá zátvorka  vpravo
^ 005E Circumflex accent - vokáň, stříška - hatványjel - vôkaň
_ 005F Low line
Spacing underscore - čára dole, podtržítko - alsó vonal - čiara dolu - podtrhnuté
` 0060 Grave accent - zpětný apostrof - tompa ékezet aposztróf - - spätný apostrof
{ 007B Left curly bracket
Opening curly bracket - složená závorka vlevo (svorka vlevo) - baloldali kapcsos zárójel (bal kapocs) - zložená zátvorka (svorka vľavo)
| 007C Vertical line
Vertical bar svislá - čára - függőleges vonal - vertikálna čiara
} 007D Right curly bracket
Closing curly bracket-  složená závorka vpravo (svorka vpravo) jobboldali kapcsos zárójel (jobb kapocs) - zložená zátvorka (svorka vpravo)
~ 007E Tilde accent - tilda (vlnovka) -  hullámvonal (tilde jel) - vlnovka
00A0 No-break Space - nepřerušující mezera (pevná mezera) - megszakítás nélküli szóköz (nem törhető szóköz) - pevná medzera
¡ 00A1 Inverted exclamation mark  - obrácený vykřičník - fordított felkiáltójel - obrátený výkričník
¦ 00A6 Broken bar
Broken vertical bar - přerušená čára - megszakított függőleges vonal (csővezeték jel) - prerušovaná čiara
¨ 00A8 Diaeresis - dvě tečky nad  - umlaut ékezet - dvojčiarka nad
¯ 00AF Macron - pomlčka nad - hosszúsági ékezet - pomlčka nad
felső vonal
‘ 0027 Apostrophe - odsuvník (apostrof) - hiányjel (aposztróf) - apostrof
2019 Right single quotation mark
Single comma quotation mark - jednoduché uvozovky vpravo - felső hiányjel - jednoduché uvodzovky vpravo
, 002C Comma - čárka - vessző - čiarka
‘ 2018 Left single quotation mark
Single turned comma quotation mark - jednoduché uvozovky vlevo - alsó hiányjel - jednoduché uvodzovky vľavo
“ 201C Left double quotation mark
Double turned comma quotation mark - dvojité uvozovky vpravo - felső idézőjel - dvojité uvodzovky vpravo
„ 2020 Right double quotation mark
Double comma quotation mark -  dvojité uvozovky vlevo  - alsó idézőjel - dvojité uvodzovky vľavo
+ 002B Plus sign znak plus pluszjel
< 003C Less-than sign - znak menší než - kisebb jel - menší ako
= 003D Equals sign - znak rovnítko (rovná se) - egyenlőségjel - rovnítko (rovná sa)
> 003E Greater-than sign - znak větší než - nagyobb jel - vźnak väčší ako
± 00B1 Plus-minus sign
Plus-or-minus sign  - znak plus-mínus - plusz-mínusz jel - znak plus-mínus
« 00AB Left-pointing double angle quotation mark
Left pointing guillemet - dvojité lomené uvozovky vlevo -  balra mutató megtört kettős idézőjel (bal tört idézőjel) - dvojité lomené uvodzovky vľavo
» 00BB Right-pointing double angle quotation mark
Right pointing guillemet - dvojité lomené uvozovky vpravo - jobbra mutató megtört kettős idézőjel (jobb tört idézőjel) - dvojité lomené uvozovky vpravo
× 00D7 Multiplication sign - znak násobení - szorzójel - znak násobenia, krát
÷ 00F7 Division sign  - znak dělení -  osztás jel - znak delenia
√ 221A Square root
Radical sign odmocnina gyök jel
≠ 2260 Not-equal to -  znak nerovná se - nem egyenlő jel - znak nerovná sa
≡ 2263 Strictly equivalent to  - identický, ekvivalentní -  azonos jel - identický, ekvivalentný
≤ 2264 Less-than or equal to - znak menší nebo rovná se - kisebb vagy egyenlő jel - znak menší alebo rovná sa
≥ 2265 Greater-than or equal to - znak větší nebo rovná se - nagyobb vagy egyenlő jel - znak väčší alebo rovná sa
↑ 2191 Upwards arrow - šipka nahoru - felfelé nyíl - šipka hore
→ 2192 Rightwards arrow - šipka vpravo - jobb nyíl - šipka vpravo
↓ 2193 Downwards arrow -  šipka dolů -  lefelé nyíl - šipka dole
← 2190 Leftwards arrow  - šipka vlevo  - bal nyíl - šipka vľavo
↔ 2194 Left-right arrow - šipka vlevo-vpravo bal-jobb nyíl - šipka vľavo-vpravo
¢ 00A2 Cent sign - znak centu - cent jel - znak centu
£ 00A3 Pound sign -  znak libry - font jel - znak libry
¤ 00A4 Currency sign  - znak měny  - valuta jel - znak meny, valuta
¥ 00A5 Yen sign  - znak jenu - jen jel - znak jenu
§ 00A7 Section sign - znak paragrafu - szakasz jel (paragrafus) - znak paragrafu
© 00A9 Copyrigth sign - znak Copyright - copyright jel - znak Copyright

00AC Not sign - znak logický zápor - logikai 'nem' jel (horgos gondolatjel) - znak logický zápor
® 00AE Registered sign
Registered trademark sign - znak registrace - Registered TM jel (bejegyzett jel) - znak registrácie
° 00B0 Degree sign - znak stupně - fok jel - znak stupňa
µ 00B5 Micro sign - znak mikro - mikron jel - znak mikro

00B6 Pilcrow sign
Paragraph sign - znak odstavce (konec odstavce)  bekezdés jel  (bekezdés vége) - znak koniec odstavca
• 00B7 Middle dot
Centered dot - tečka uprostřed - középső pont - bodka v prostriedku
¸ 00B8 Cedilla cedilla cedilla
† 2020 Dagger - křížek - kereszt - kríž
‡ 2021 Double dagger mark - dvojitý křížek -  kettős kereszt- dvojkríž
… 2026 Low horizontal ellipsis - tři tečky - három pont - tri bodky
‰ 2030 Per ten thousand sign - promile - ezrelék - promile
¼ 00BC Vulgar fraction one quarter - obyčejný zlomek jedna čtvrtina -  negyed jel - zlomok jedna štvrtina
½ 00BD Vulgar fraction one half  - obyčejný zlomek jedna polovina  - fél jel - zlomok jedna polovina
¾ 00BE Vulgar fraction three quarters - obyčejný zlomek tři-čtvrtiny -  háromnegyed jel - zlomok tri štvrtiny
¹ 00B9 Superscript one - horní index jedna - felső index 1 (első hatvány jel) - horný index jedna
² 00B2 Superscript two
Squared - horní index dva felső index 2 (négyzet jel) - horný index dva
³ 00B3 Superscript three
Cubed - horní index tři - felső index 3 (köb jel) - horný index tri
∞ 221E Infinity - znak nekonečna - végtelen jele - znak nekonečna
ª 00AA Feminine ordinal indicator - ženský identifikátor rodu - nőnem azonosítójele - ženský identifikátor rodu
º 00BA Masculine ordinal indicator - mužský identifikátor rodu - hímnem azonosítójele - mužský identifikátor rodu
™ 00AE Registered sign
Trademark sign - znak Trade Mark - Trade Mark jel (bejegyzett jel) - znak Trade Mark

Moje
webové stránky

 Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
 Vianoce: http://vianocesk.ic.cz
 Svadba: http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org 
 Pani Príroda: http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 
Cezmin obrázky: http://cezmin.wz.sk
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz
 
 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a děti: http://seniorka-deti.wz.cz
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

TOPlist

by Cezmín Slovakia 2006 http://seniorka.szm.com