wz
 
Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1080x1024 pixelov.
[Späť | Obnoviť | Dopredu]

 

 Pobyt človeka pod vodou
Ľudský organizmus nie je evolučne prispôsobený pobytu vo vodnom prostredí. Potápači preto používajú špecializovaný potápačský výstroj a postupy umožňujúce človeku bezpečne prežiť pobyt pod hladinou vody. Ich úlohou je zabezpečiť základné životné funkcie ľudského tela a ochrániť ho pred jeho poškodením a poranením.

Vzduch
Hlavným problémom počas pobytu človeka pod hladinou je nemožnosť dýchať. Telo potrebuje k životu prijímať kyslík a odstraňovať oxid uhličitý. Za normálnych podmienok tieto pochody zabezpečuje vonkajšie dýchanie – vdychovanie vzduchu a jeho opätovné vydychovanie.
Dodávku vzduchu alebo iného dýchacieho plynu pre potápača zabezpečuje buď nezávislý potápačský dýchací prístroj, alebo je potápač zásobovaný dýchacím plynom z hladiny prostredníctvom pripojených hadíc.


Teplo
Voda vedie teplo 25-krát lepšie než vzduch. Pobyt vo vode je preto spojený s rizikom straty telesného tepla, ktorá môže viesť až k podchladeniu (hypotermii). Pocit chladu je ľahko rozpoznateľným signálom, ktorý upovedomuje potápača o hroziacej hypotermii. Veľkým rizikom je však tichá hypotermia, pri ktorej dochádza k postupnému zníženiu telesnej teploty bez výrazne nepríjemného pocitu chladu a bez charakteristického trasenia svalov. Jej dôsledkom je takzvaný termálny dlh, čo je dlhodobý stres spôsobený zníženou telesnou teplotou. Prejavuje sa najmä zvýšenou citlivosťou na chlad a únavou.
Plavec alebo nechránený potápač pociťuje dostatočný tepelný komfort pri pohybe vo vode s teplotou okolo 28°C, pri nedostatočnom pohybe musí mať voda až 33°C, čo je normálna teplota pokožky. V chladnejšej vode telo stráca telesné teplo rýchlejšie, než je ho schopné produkovať. Tieto údaje sú len orientačné, pretože pocit tepelného komfortu je individuálny.
Potápač stráca teplo štyrmi spôsobmi:
Vedenie (kondukcia) ja hlavným mechanizmom straty telesného tepla. Teplo odvádza nielen voda, ale aj dýchací plyn, ktorý je chladnejší než ľudské telo. Tepelná vodivosť plynov rastie aj so zvyšovaním ich hustoty (tlaku) v dôsledku hĺbky.
Prúdenie (konvekcia) tesne súvisí s vedením tepla. Voda je nielenže v kontakte s telom potápača, ale ho aj aktívne obmýva. Voda zohriatá vedením sa vymieňa za chladnejšiu vodu, ktorá prijíma ďalšie teplo.
Odparovanie (evaporácia) je premena skupenstva z kvapalného na plynné a tento proces si vyžaduje dodávanie energie v podobe tepla. Hlavným mechanizmom straty tepla je odparovanie vody v pľúcach, pretože vdychovaný studený a suchý dýchací plyn obsahuje len veľmi malé množstvo vodných pár.
Vyžarovanie (radiácia) prispieva k celkovej strate tepla len málo.
Strate tepla nie je možné fyzikálne zabrániť, môže sa však významne spomaliť. Na ochranu pred stratou tepla sa buď používa potápačský oblek, alebo je potápač zásobovaný teplom (teplou vodou) z hladiny prostredníctvom pripojených hadíc.
V teplej vode v trópoch hrozí potápačom opačné riziko – prehriatie (hypertermia). (Pozri aj Potápačský výstroj).


Tlak
So stúpajúcou hĺbkou vzrastá aj vonkajší tlak vody pôsobiaci na potápača. Ľudské telo pozostáva z veľkej časti z vody, ktorá je skoro nestlačiteľná, takže samotný vysoký tlak nepredstavuje nebezpečenstvo. Riziko pri ponáraní alebo vynáraní potápača vyplýva zo zmien tlaku v telesných dutinách vyplnených vzduchom
- pľúca
- stredné ucho.


Barotrauma
Zmeny tlaku ohrozujú telesné dutiny vyplnené vzduchom, v ktorých následkom rozdielu tlakov medzi vonkajším a vnútorným prostredím vzniká podtlak alebo pretlak. Poranenie týchto dutín spôsobené zmenami tlaku sa nazýva barotrauma alebo dekompresné poranenie. Barotraume je možné predchádzať vyrovnávaním tlaku medzi vonkajším prostredím a vnútornými dutinami.


Dekompresná choroba
Dekompresná choroba je najznámejšou chorobou súvisiacou s potápaním. Je súhrnným termínom pre dva typy patologických stavov
Dekompresné ochorenie (decompression sickness, DCS)
mozgová cievna plynová embólia (cerebral arterial gas embolism, CAGE)
Jej vznik je podmienený dvomi spolupôsobiacimi faktormi:
- V tkanivách potápača musia byť rozpustené inertné plyny pochádzajúce z dýchacieho plynu použitého pri potápaní, najčastejšie dusík alebo hélium,
príliš rýchly pokles vonkajšieho tlaku, napr. nekontrolovaným výstupom na hladinu, spôsobí uvoľňovanie rozpusteného plynu vo forme bubliniek a dochádza k vnútorným poraneniam rozličného charakteru.
- Dekompresnej chorobe sa dá predchádzať plánovaním a kontrolovaním priebehu ponoru pomocou potápačských tabuliek a potápačských počítačov.


Zmysly
Voda ovplyvňuje aj spôsob, akým ľudské zmysly vnímajú okolité prostredie. Najviac postihnutý týmto fenoménom je zrak a sluch.


Zrak
V dôsledku rozdielneho indexu lomu vody (1,33) a vzduchu (1,0) nie je ľudské oko schopné pod vodou zaostriť obraz na sietnici. Výsledný obraz zodpovedá zraku ďalekozrakej osoby s chybou približne −20 dioptrií. Pri potápaní sa preto používa potápačská maska, ktorá vytvára medzi okom a vodným prostredím priestor vyplnený vzduchom. (Pozri aj Potápačský výstroj)
Vysoký index lomu vody tiež ovplyvňuje naše trojrozmerné vnímanie. Vo všeobecnosti je pre potápača ťažké odhadnúť skutočné vzdialenosti a veľkosť predmetov. Objekty sa zdajú približne o 30% bližšie a väčšie, než v skutočnosti sú.
Voda tiež rozdielne pohlcuje svetlo s rozdielnou vlnovou dĺžkou – červená zložka sa pohlcuje najlepšie a modrá najhoršie. Preto je so vzrastajúcou hĺbkou farebné spektrum ochudobnené o červené svetlo a vnímanie skutočných farieb je narušené. Mozog dokáže tento posun čiastočne kompenzovať (ako funkcia white balance/vyrovnanie bielej farby na digitálnych fotoaparátoch), napriek tomu je však obraz viditeľne modrastý. Do hĺbky pod 30–40 m (v závislosti od čistoty vody) už preniká veľmi málo prirodzeného svetla a hlbšie než 50–60 m už panuje večná tma.


Sluch
Rýchlosť zvuku je vo vode približne päťnásobne vyššia než vo vzduchu. Zdalo by sa preto, že vo vode by sme mali počuť lepšie. Kvalita sluchového vnemu však nezávisí od rýchlosti šírenia zvukových vĺn, ale od ich amplitúdy a od schopnosti ich vnímania sluchovými orgánmi.
V skutočnosti je naša schopnosť vnímania zvuku pod vodou obmedzená z troch hlavných dôvodov:
- Hlavný spôsob vnímania zvuku pod vodou je vibrácia kostí lebky. Tento spôsob je však asi o 40% menej citlivý než vnímanie prostredníctvom ušného bubienka. Pod vodou preto počujeme slabšie než na vzduchu.
- Na ochranu proti stratám tepla je hlava pokrytá najčastejšie neoprénovou kuklou, ktorá obmedzuje prenos vibrácií z vody ku kostiam lebky, najmä v rozsahu nad 1000 Hz. V neoprénovom obleku teda počujeme obmedzený rozsah zvukov.
- Vďaka vysokej rýchlosti šírenia prichádza zvuková vlna k obom ušiam skoro v rovnakom čase. Časový rozdiel medzi posluchom v ľavom a pravom uchu však využívame na smerovú lokalizáciu zdroja zvuku. Vo vode preto nevieme určiť smer, z ktorého zvuk prichádza.
Pohyb pod vodou

Vertikálny pohyb
Vertikálny pohyb pod vodou pri potápaní sa nazýva zostup alebo výstup. Vykonáva sa reguláciou vztlaku pomocou tzv. kompenzátora vztlaku. (Pozri aj Potápačský výstroj).
Precízne ovládanie vztlaku patrí medzi medzi základné potápačské zručnosti, ktoré sa získavajú pri potápačskom výcviku.

Horizontálny pohyb
Na horizontálny pohyb pod vodou sa najčastejšie využíva sila ľudských svalov. Základnou súčasťou potápačského výstroja sú plutvy, ktoré sa používajú na plávanie.
Niekedy sa na pohyb používa aj elektrický potápačský skúter, nazývaný v angličtine aj DPV – Diver Propulsion Vehicle.

001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg 006.jpg 007.jpg
 008.jpg 009.jpg 0010.jpg 0011.jpg 0012.jpg 0014.jpg 
00l3.jpg 0015.jpg
0016.jpg 0017.jpg 0018.jpg 
0019.jpg 0020.jpg 0021.jpg 0022.jpg 
 0023.jpg 0024.jpg 0025.jpg 
 0026.jpg 0027.jpg 
0028.jpg 
 0029.jpg 0030.jpg 0031.jpg 
0032.jpg 0033.jpg 0034.jpg 0035.jpg 0036.jpg 0037.jpg

Prístrojové potápanie

Varovanie:
Prístrojové potápanie bez oprávnenia je život ohrozujúca činnosť vyžadujúca si patričnú úroveň znalostí a zručností, ktoré je možné získať len odborným výcvikom.

Potápač s prístrojom
Prístrojové potápanie znamená pobyt a pohyb človeka pod hladinou vody s použitím nezávislého potápačského dýchacieho prístroja alebo s dodávkou dýchacieho plynu a poprípade tepla z hladiny. Podľa druhu vykonávanej činnosti rozlišujeme rekreačné potápanie alebo profesionálne potápanie.
V angličtine sa používa termín scuba diving odvodený od skratky SCUBA – Self Contained Underwater Breathing Apparatus (Nezávislý prístroj na dýchanie pod vodou).


História a súčasnosť rekreačného potápania
Rekreačné potápanie vzniklo z príbuzných aktivít, ako je šnorchlovanie alebo podmorský rybolov. Dlhý čas boli výlety pod hladinu obmedzené množstvom vzduchu zadržaného v pľúcach potápača. Počiatkom 50-tych rokov však Francúzi Jacques Cousteau a Emile Gagnan skonštruovali z automobilových súčiastok prístroj, ktorý nazvali Aqua-lung a ktorý spôsobil revolúciu v rekreačnom potápaní. Napriek tomu však ostalo počas 50. a 60. rokoch rekreačné prístrojové potápanie výsadou majetných ľudí, alebo tých, ktorí si dokázali zostrojiť vlastný potápačský dýchací prístroj. S rozvojom popularity prístrojového potápania si aj výrobcovia uvedomili potenciál nového športového odvetvia a priniesli na trh výstroj, ktorý sa ľahko používal, bol dostupný a spoľahlivý.
Ďalším kľúčovým zvratom v rozvoji rekreačného potápania bol vznik organizácie NAUI – National Association of Underwater Instructors (Národné združenie podvodných inštruktorov) v roku 1960. Združenie začalo poskytovať záujemcom potápačský výcvik, ale skutočne masový rozvoj rekreačného potápania nasledoval až po komercionalizácii výcviku spoločnosťou PADI – Professional Association of Diving Instructors (Profesionálne združenie inštruktorov potápania).
Rekreačné potápanie je dnes lukratívnym odvetvím pre výrobcov športového náradia, ale aj pre priemysel cestovného ruchu. V tropických a subtropických oblastiach rozkvitá trh s ponukami pre sviatočných potápačov, ktorí na dovolenke získavajú potápačský výcvik a potápajú sa, globálne komerčné výcvikové organizácie ako CMAS, GUE, IANTD, NAUI, PADI alebo SSI poskytujú každoročne potápačský výcvik veľkému množstvu záujemcov a potápačská turistika je stále populárnejšia.
Do rekreačného potápania v súčasnosti prenikajú aj postupy a súčasti výstroja, ktoré boli donedávna výsadou profesionálnych potápačov, ako sú prvky technického potápania alebo rebreathery.


Pravidelní a sviatoční potápači
Medzi rekreačnými potápačmi postupne vznikajú dve skupiny potápačov: Pravidelní potápači sa venujú rekreačnému potápaniu pravidelne, aj v okolí svojho bydliska, zatiaľ čo sviatoční potápači sa potápajú len príležitostne, väčšinou na dovolenkovom pobyte v zahraničí. Medzi týmito dvomi skupinami je výrazný rozdiel v úrovni zručnosti a množstve skúseností, čo sa odráža aj v rozdielnej úrovni bezpečnosti ponorov, rešpektu voči podvodnému prostrediu a pod. Možným riešením tohto problému je motivovať sviatočných potápačov, aby sa potápaniu venovali pravidelne a udržiavali si tak vysokú úroveň znalostí a zručností.

Športové potápanie
Prístrojové potápanie je základom niekoľkých športových disciplín:
**Hĺbkové potápanie – dosahovanie rekordných hĺbok
**Orientačné potápanie – obdoba orientačného behu.


Profesionálne potápanie
Profesionálne potápanie je potápanie ako zamestnanie.
Profesionálni potápači využívajú celé spektrum potápačského výstroja a špecializovaných postupov. Keďže sa často potápajú v obtiažnych a nebezpečných podmienkach, v mnohých štátoch podlieha profesionálne potápanie podrobným predpisom. Na profesionálnych potápačov sa kladú omnoho náročnejšie požiadavky v oblasti potápačského výcviku, zdravotného stavu a bezpečnosti práce, než na rekreačných potápačov.

Medzi príklady profesionálneho potápania patria:
Komerčné potápanie – civilné staviteľstvo, vyzdvihovanie predmetov, záchrana
Lodiarske potápanie – údržba a oprava lodí
Mediálne potápanie – žurnalistika, filmovanie a fotografovanie pod vodou
Policajné potápanie – vyhľadávanie a záchrana
Potápačský výcvik – komerční potápačskí inštruktori a sprievodcovia
Vedecké potápanie – morská a sladkovodná biológia, podvodná archeológia, geológia a speleológia
Vojenské potápanie – prieskum, ženijné vojsko, vojenské staviteľstvo. Zdroj:
TU!

ROMANTIKA LODNÍCKEHO ŽIVOTA, ALEBO...?
Juraj Bohunský

Pojmy „lodník“, „lode“, „prístavy“ sú magickými slovami, ktoré až na malé výnimky v každom človeku vzbudzujú rôzne predstavy, väčšinou krásne inšpirujúce a voňajúce neznámymi diaľkami.
Avšak tí, ktorí dôverne poznajú lodnícku službu z vlastnej praxe, by pojem „romantika“ opravili na „realita“, prípadne „prozaická drina“ a uviedli by desiatky argumentov – triezvych, vecných a vôbec nie romantických. Ale to je už život – pre jedných normálne zamestnanie, pre iných romantikou opradené remeslo.
Isteže je krásne stať sa lodníkom a spoznávať nielen taje tohto zaujímavého remesla, ale aj neznáme prístavy, kultúru cudzích krajín, to všetko spojené s neustálym cestovaním, kde váš dočasný domov – loď- poskytujúca všetko dostupné pohodlie, neustále mení svoju polohu a pred zrakom lodníka defilujú brehy krajín, ich zaujímavosti a tiež rôznorodá príroda. V neposlednom rade sú to ľudia, ktorí dokresľujú kolorit lodníckeho remesla, bez rozdielu či ide o našich ľudí, cudzích lodníkov, alebo ľudí s ktorými prídete do kontaktu na brehu.
Všetky tieto zážitky sa postupne skladajú do jedinečnej, krásnej pestrofarebnej mozaiky, ktorá v mysli lodníka pretrvá do konca života a je jeho najcennejším, najtrvalejším pokladom. Lenže jedna z tých premnohých kapitol už spomínanej mozaiky je to, čo lodník prežíva počas pobytu na svojom plavidle spolu so svojimi kolegami a práve to akosi nebýva častou témou spomienok lodníkov, lebo sa to považuje za všedné, bežné, nezaujímavé. Omyl je však pravdou.
Len si predstavme to množstvo hodín, dní, týždňov a mesiacov, ktoré lodník za roky svojej činnosti prežije v službe za kormidlom, na palube, v strojovni, alebo aj počas oddychu v kruhu svojich kolegov ! Aká je to živná pôda pre rozhovory, spomienky, odovzdávanie skúseností z plavby, popisy dávnych lodníckych skúseností, osobností a samozrejme najrôznejších udalostí !
Keby tak mohli prehovoriť lodné kajuty, kormidelne a „salóny“ (v lodníckom žargóne spoločenské miestnosti lodí), to by bolo románov a príbehov! Loď je samostatným sebestačným pohyblivým ostrovčekom, poskytujúcim domov a bezpečie členom svojej posádky, stmeľuje ich a vytvára z nich osobitné, neopakovateľné a jedinečné zoskupenie ľudí, prináležiacich k takisto jedinečnému povolaniu, akým je lodnícke remeslo. Jedným zo špecifík lodníckeho života je práve tá viazanosť na svoju loď, ktorú nemožno opustiť, hoci lodníkovi služba skončí, loď, jeho pracovisko, jeho dočasný domov ho dňom i nocou unáša ďalej na vytýčenej trase smerom do prístavu určenia.
Tie chvíle spoločných služieb, spoločných chvíľ oddychu, práca, ktorá sa s nimi nemazná a vyžaduje od nich plné nasadenie a niekedy i trochu viac...to je to stmeľujúce puto medzi chlapmi, oddaných svojmu náročnému remeslu. V zaslúžených chvíľach oddychu sa vynárali zasnené spomienky na dávne lodnícke časy, kedy táto práca bola mimoriadne ťažkou, zle platenou drinou, no ten, kto sa stal lodníkom, bol na toto remeslo i napriek všetkým príkoriam hrdý a vedel, že inému povolaniu by sotva vedel byť oddaný tak, ako práve lodníčine. A preto vytrvali.
Najmä v minulosti počas sychravých alebo zimných večerov na lodi, v príjemnom teple kajút i salónov, pri vzdialenom jemnom vrčaní dieselgenerátorov, starí kapitáni, bocmani, kormidelníci, strojníci, každý rád pridal svoje spomienky do tohto pestrého kaleidoskopu lodníckej histórie a mladí lodníci ich s obdivom a rešpektom počúvali. Je ozaj na škodu veci, že sa doposiaľ nikto nepodujal tieto nekonečne krásne historky - veselé, smutné, dramatické, i poetické, zaznamenať, zozbierať a odovzdať ich ďalším generáciam, aby spoznali aspoň zlomok lodníckej histórie. Viac TU!
Šnorchlovanie
Jaroslav Orlovský

Ak je pre vás plávanie nudné alebo príliš fyzicky náročné a potápanie drahé či náročné na výstroj, a stále chcete stráviť svoj dovolenkový čas vo vode, tak potom by ste určite mali vyskúšať šnorchlovanie.

Šnorchlovanie
Šnorchlovanie je plávanie alebo potápanie sa do nízkej hĺbky za pomoci potápačských okuliarov a tzv. šnorchla. Šnorchel je umelohmotná trubica, pomocou ktorej plavec či potápač dýcha. Takto ušetrí množstvo času a námahy, ktorá sa zvyčajne spotrebuje pri nadýchavaní. Tento cyklus nádychu nad hladinou často znepríjemňuje celý zážitok v mori. Pomocou šnorchla môžu krásy mora obdivovať aj menej zdatní plavci.
Šnorchlovanie sa praktizuje hlavne na miestach v mori, kde je možné pozorovať bohatý podmorský život. Väčšinou sa teda šnorchluje v blízkosti koralov. Samozrejme nie je to obmedzené na koraly, ale zážitok zo šnorchlovania je v takomto prostredí ďaleko najvyšší. Koraly a koralové útesy sú centrom podmorského života. Koraly oplývajú neuveriteľným množstvom farieb a tvarov. Koraly sú miestom, kde ryby hľadajú obživu a úkryt. Ryby v tropických moriach sa svojimi farbami a tvarmi minimálne vyrovnajú koralom.

Čo je nevyhnutné na šnorchlovanie
Na prvý pohľad by sa zdalo byť samozrejmosťou, že schopnosť plávať je nevyhnutnosťou. Nie je tomu celkom tak. Šnorchlovať môžu aj neplavci. Všetko, čo stačí je nejaká odvaha isť do vody. Neplavci počas šnorchlovania majú oblečené plávacie vesty, vďaka ktorým zostávajú bezpečne nad hladinou. Rozsah pohybu neplavcov je síce obmedzený, avšak na samotný pohľad na život pod hladinou mora to úplne stačí.


Šnorchlovanie
Absolútnou nevyhnutnosťou pre šnorchlovanie je potápačská maska alebo plavecké okuliare. Bez nich jednoducho človek pod hladinou mora veľa toho v ostrosti neuvidí. Na trhu je veľké množstvo plaveckých okuliarí či potápačských masiek. Nie je veľmi dobré kupovať najlacnejšie výrobky. Pre pohodlnosť šnorchlovania by mali byť masky vybavené proti rýchlemu zahmlievaniu. Maska by mala byť pohodlná a dobre držať na tváry.
Šnorchel je ďalším zariadením potrebným na šnorchlovanie. Táto trubica sa pripevňuje k potápačskej maske a je vyrobená z rôznych druhov plastu. Dôležité je, aby jeho časť, ktorá bude vo vašich ústach bola vyrobená z kvalitného materiálu. Pri šnorchli je potrebné, aby ste z neho mohli jednoducho vyfukovať vodu, v prípade, že sa do neho nejaká dostane.
K šnorchlu a k potápačskej maske sú v ponuke aj rôzne ďalšie doplnky. Možno najpotrebnejšie sú plutvy. Vďaka ním môže plavec plávať ďaleko rýchlejšie alebo s ďaleko menšou spotrebou energie.
Keďže koraly sú veľmi ostré a pri pohybe okolo nich je veľmi jednoduché sa porezať alebo poškrabať, v predaji je aj rôzna obuv pre potápačov. V ponuke sú aj kompletné overaly proti chladu.
Ak nie ste dobrý plavec alebo jednoducho nechcete prežívať stres počas šnorchlovania, je dobré si zakúpiť záchrannú či plaveckú vestu.
Ak máte všetky tieto veci pri sebe môžete vyraziť za objavovaním mora a jeho skrytého života. Koraly nájdete iba v tropických krajinách. Šnorchlovať však môžete aj na slovenských vodných nádržiach či v Chorvátsku. Výlet do trópov však určite stojí za to. Život v týchto teplých moriach je ďaleko bohatší a pestrejší.
V tropických moriach sa často zo šnorchlovania stáva plávanie v akváriu. Razom je okolo vás neuveriteľné množstvo rýb všetkých možných farieb. Ryby je možné kŕmiť napríklad chlebom alebo rôznymi suchármi. Práve vtedy sa okolo vás spustí pravé rybie peklo. Pre vás však z toho bude iba neuveriteľný zážitok na celý život. Viac TU!  http://www.hobbyportal.sk/sport-a-hry/vodne-sporty/snorchlovanie 
Šnorchlhrátky-Rudé moře 3/2009

http://www.youtube.com/watch?v=x6OQ-7Sh_8Q&feature=related

 Maxíkovo šnorchlování v moři - šnorchovanie pre každého...

http://www.youtube.com/watch?v=exB5WMPCkTs

 

 
Longimanus shark attacks my video camera - V AKCII

http://www.youtube.com/watch?v=RrY-6_V28A0&feature=related

 Prekrásne zábery

http://www.youtube.com/watch?v=T3mjvnF1qjg&feature=related

 110g reef tank video
AKO KVITNÚCA "MORSKÁ LÚKA...PLNÁ DRAHOKAMOV..."

http://www.youtube.com/watch?v=7r1ZqEgNNUc&feature=related


Potápanie
http://www.navrchol.sk/

Potápanie na nádych „Apneismus“
Medzi najstaršie formy potápania patrí ponáranie sa a plávanie pod vodou so zadržaným dychom. Aj keď človek vydrží bez dychu len krátky čas, už od pradávna rôzni lovci vystrojení len primitívnymi pomôckami zbierali plody mora za účelom obživy. Aj dnes v dobe modernej potápačskej techniky má však potápanie na nádych svoje čaro a pre svoju dostupnosť a jednoduchosť celý rad prívržencov na celom svete. Často sa stretávame so skutočnosťou, že vystrojení len nevyhnutnými pomôckami zažijeme najmä v plytkých vodách veľa zaujímavých stretnutí s obyvateľmi vodnej ríše. Ticho neprerušované zvukom nášho vydychovania, ako tomu je pri potápaní v plnom výstroji sa, často stáva zdrojom neopakovateľných zážitkov.

Základný potápačský výstroj, nazývaný tiež ABC tvorí:
● potápačská maska
● dýchacia trubica
● plutvy
● nôž

Pri potápaní na voľnej vode sa v závislosti na podmienkach, zámeroch potápača a jeho individuálnych schopnostiach priraďuje k uvedeným ešte:
● záťažový opasok
● neoprénový oblek
● signálna bója


PLUTVY
Umožňujú potápačom rýchle a efektívne plávanie na hladine a pod vodou. Skladajú sa zo záberového listu a „papučky“. Začínajúcim potápačom doporučujeme listy s menším alebo mäkším listom. Prehnutie listu zmenšuje nároky na svalovú prácu nôh. „Papučka“ môže byť celkom uzavretá alebo otvorená, doplnená upínacím remienkom.
Výberu plutiev venujeme dostatočnú pozornosť, pretože ich neprimeraná veľkosť zvyčajne vedie k odreninám, otlakom alebo kŕčom. Pre potápanie na nádych sú vhodnejšie plutvy s plnou pätou – „papučkové“ s mierne zväčšeným listom. Pre účely prístrojového potápania najmä v chladnejších vodách a pri náročnejších vstupoch a výstupoch z vody si vyberáme plutvy s remienkom. Musia byť dostatočne veľké, aby sa do nich zmestila noha potápača aj s neoprénovou ponožkou či topánkou so spevnenou podrážkou.


DÝCHACIA TRUBICA
„Šnorchel“, ako sa tiež trubica medzi potápačmi nazýva, umožňuje kontinuálne dýchanie vzduchu na hladine za súčasného sledovania diania pod vodou. Potápač tak nestráca zo zorného poľa objekt pozorovania pohybom hlavy pri nadychovaní. Skladá sa z náustku a z plastickej trubice v tvare písmena „L“ alebo „J“. Koleno trubice býva niekedy opatrené vrapovou hadicou alebo kĺbom, čo umožňuje jeho ľahšie držanie v ústach.
Najnovšie modely trubíc majú v spodnej časti „zbernú nádobku“, do ktorej stekajú drobné kvapôčky nevyfúknutého zbytku vody a jednosmerný ventil na ľahšie odstránenie vody z trubice. Dĺžka dýchacej trubice by nemala presahovať 350 mm a vnútorný priemer 20 mm.

POTÁPAČSKÝ NÔŽ
Je neoddeliteľnou súčasťou výstroja potápača. Nie je zbraňou, ale dôležitým nástrojom na rezanie, páčenie a sekanie pod vodou. Je nepostrádateľným aj pri potápaní v sladkých vodách, kde sa často stretávame so zbytkami rybárskych silonových vlascov, ktorých pretrhnutie holými rukami pod vodou prakticky nie je možné. Nôž by mal byť pevný a ostrý, s čepeľou zhotovenou z nehrdzavejúcej ocele. Na jednej strane by mal byť opatrený pilovitými zubmi, prípadne zárezom na prerezávanie silnejších lán a sietí. Nosíme ho upevnený v plastikovej pošve na lýtku, predlaktí alebo stehne.


ZÁCHRANNÁ VESTA
Slúži k núdzovému výstupu potápača na hladinu. Skladá sa z nafukovacieho vaku zpogumovanej tkaniny a malej zásobnej fľaše na stlačený vzduch. Na tele potápača je upevnená popruhmi. Z niektorých typov záchranných viest je možné v prípade potreby nadýchnuť sa z vrapovej hadice opatrenej náustkom.

SIGNÁLNA BÓJA
Je ďalšou potrebnou súčasťou výstroja potápača na otvorených vodách, pomocou ktorej je možné potápača lokalizovať pod vodou. Ako bezpečnostný prvok je nepostrádateľná najmä na miestach s „hustejšou“ premávkou motorových člnov, či iných plavidiel. Zvyčajne sa skladá z plastického nafukovacieho plaváku a plávajúceho polypropylénového lanka, ktorého výhodou je, že sa nezachytáva o prekážky na dne. Opatrená býva aj malou potápačskou zástavkou alebo vlajkovým kódom „ALPHA“.
Viac o "Nácviku základných potápačských zručností" sa dočítate TU!
 

Potápanie v Egypte: http://www.zlatka.sk/pobytove-zajazdy/egypt-letecky-kosice/hurghada/fakultativne-vylety.html
http://www.academiaaquatica.sk/index.php?cat=zaciname_s_potapanim&content=co_je_potapanie
http://www.cas.sk/clanok/92397/tatranske-plesa-potapaci-vylovili-400-kil-haraburdia.html
Samolepky: http://www.samo-lepky.sk/vyhladavanie-pot%C3%A1pa%C4%8C.html
Potápač.eu: http://obrazky.vychytane.sk/p/11223/potapac-a-krasy-mora.html
Čo sa stane keď si prdne Potápač?: http://www.rammpa.wbl.sk/Zabava.html
Chceš byť potápač z povolania?: http://www.istp.sk/ktp/potapac-151.php
http://http://kde.sportujeme.sk/detail/vodne-sporty/potapac/275_38
Webzábava: http://www.webzabava.sk/obrazky/zvieratka/10
www.potapac.eu/index.php?strana=25&obsah=137


Potápanie - Potápačské kurzy
http://www.rodina-peniaze.sk

Ak vás prepadla túžba po dobrodružstve a zachcelo sa vám nechať sa pohltiť svetom, ktorý nemôže vidieť každý, a chcete spoznať nové dimenzie, skúste potápanie. Než vyrazíte pod hladinu, budete musieť prejsť potápačským kurzom.

Čo môžete očakávať od základného potápačského kurzu
* Naučia technike potápanie
* Pripraví na riešenie nezvyčajných, neštandardných a krízových situácií, ktoré vás vo vode môžu stretnúť
* Vybaví Vás potrebnými teoretickými vedomosťami.

Ako postupovať pri výbere potápačského kurzu
Kurz vyberajte podľa cieľa, ktorého chcete dosiahnuť. Certifikát, ktorý dostanete po absolvovaní kurzu, by mal byť medzinárodne platný a umožniť vám, aby ste si svoju kvalifikáciu mohli zvyšovať kdekoľvek na svete.


Atribúty pre výber potápačského kurzu
* Stačí mi "základný kurz", pretože sa chcem potápať len občas,
* Chcem si postupne zvyšovať kvalifikáciu,
* Stať sa profesionálnym potápačom,
* Naučiť sa správať iv prípade potápačských nehôd,
* Potápať sa v tuzemsku, v mori (ide o teplotu vody, svetelnú priepustnosť ai),
* Potápať sa do malých (do 18 metrov) hĺbok,
* Potápať sa do veľkých (do 40 až 60 metrov) hĺbok,
* Potápať sa len vo dne
* Potápať sa aj v noci, alebo tam kam nepreniká denné svetlo,
* Potápať sa len s kyslíkom,
* Potápať sa aj s inými zmesami,
* Plánujem potápanie "na voľnej nohe",
* Potápať sa iv jaskyniach, pod ľadom alebo do priestorov, ktoré obmedzujú
* Prístup na hladinu (vraky lodí a podobne).
* Chcem sa skutočne len potápať,
* Chcem sa vo vode naučiť vykonávať aj ďalšie činnosti (fotografovanie, filmovanie ai).


Ako by mal potápačský kurz vyzerať
Keďže kurzy vychádzajú z rovnakých alebo podobných výučbových programov, od seba sa príliš nelíšia.

Príklad základného potápačského kurzu
* Päť lekcií teórie,
* Päť lekcií prax v bazéne (hĺbka cca 4 metre),
* Minimálne štyri ponory do voľnej vody v prírode (ponory sa musia rozložiť minimálne do dvoch dní, jeden ponor trvá najmenej dvadsať minút, hĺbka 6 až 9 metrov).


Najznámejšie potápačské systémy vyučované v kurzoch
* CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques): ide o najstaršie výcvikový systém, ktorý je u nás reprezentovaný Zväzom potápačov. Kurzy sú vhodné najmä pre tých, ktorí sa chcú potápanie venovať dlhodobo a vykonávať ho v potápačských kluboch.
* CMAS P * - potápač s jednou hviezdou je oprávnený sa potápať s držiteľmi kvalifikácie P * a / alebo P ** do hĺbky maximálne 20 mv sprievodu potápačov s kvalifikáciou P *** alebo inštruktora aj do hĺbok cez 20 m. Vstupné požiadavky: vek minimálne 14 rokov, zaplávať na hladine 200m, udržať sa na hladine 5 minút šliapaním vody.
* CMAS P ** - potápač s dvomi hviezdami, je plne vycvičený potápač schopný vykonávať funkciu istiaceho potápača alebo návodčího.
Vstupné požiadavky: P *, vek minimálne 15 rokov, minimálne 20 ponorov na voľnej vode.
* CMAS ND (Nitrox Diver) - potápač kvalifikovaný na potápanie s nitroxom do EAN40.
Vstupné požiadavky: CMAS P ** neo ekvivalent, vek minimálne 18 rokov, zdravotné vyhlásenia.
* CMAS AND (Advanced Nitrox Diver) - potápač kvalifikovaný na potápanie s nitroxom v plnom rozsahu.
Vstupné požiadavky: CMAS ND alebo ekvivalent, vek minimálne 18 rokov, zdravotné vyhlásenia.
* CMAS I * inštruktor s dvoma hviezdami oprávnený viesť UDP, vyučovať teóriu, vykonávať výcvik a hodnotiť zručnosti cvičencov na kvalifikačné stupeň Potápač so sprievodom v chránenom vodnom priestore.
Vstupné požiadavky: P ***
* CMAS I ** inštruktor s dvoma hviezdami je oprávnený viesť výcvik na všetky potápačské kvalifikačné stupne CMAS, vykonávať dohľad nad I *, viesť vybrané špecializačné kurzy.
* CMAS I *** inštruktor s tromi hviezdami je oprávnený viesť výcvik na všetky potápačské a inštruktorskej stupňa, viesť výcvikové stredisko, viesť vybrané špecializačné kurzy.
Vstupné požiadavky: I **, vek minimálne 24 rokov, minimálne 60 vycvičených potápačov, odporúčania zemského zväzu.
Vstupné požiadavky: I *, vek minimálne 18 rokov, P *** alebo I *, školenia z metodiky výcviku.
* PADI (Professional Association of Diving Instructors): pôvodne americká škola, vo svete komerčne najrozšírenejší.
* IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers): americký výcvikový systém určený športovým i technickým potápačom s použitím vzduchu a dýchacích zmesí (napríklad nitroxu, stlačeného vzduchu obohateného kyslíkom, alebo trimixu).
* PADI aj IANTD sa riadi podobnými výcvikovými pravidlami, líšia sa hlavne štruktúrou a vydávaním certifikátov. Normy, bazénová prax, požiadavky na znalosť aj výsledná kvalifikácia (obaja umožňujú potápať sa do hĺbky 18 metrov) sú ale rovnaké.

Na čo si dať pri potápaní pozor

Najväčšie nebezpečenstvo plynú jednoznačne z podcenenia situácie alebo z precenenia vlastných síl.
Za porušenie zásad a pravidiel - napríklad potápanie moc hlboko, príliš rýchle vynorenie, nedodržanie režimu výstupu, zadržanie dychu pri výstupe.
Použitie nevhodné výstroje pre daný typ ponore - napríklad letné výstroj v zimných podmienkach.
Pre koho je potápanie vhodné (nevhodné)
Adept potápanie samozrejme musí vedieť plávať a nesmie sa báť vody.
Pred prvým potápaním by ste mali vo vlastnom záujme podstúpiť lekárske vyšetrenie. Vyhnete sa tak prípadným zdravotným problémom a krízovým situáciám pod hladinou.
Diabetikom, epileptikom, ľuďom s vysokým krvným tlakom, s ušnými, pľúcnymi a obehovými ťažkosťami a osobám trpiacim klaustrofóbiou by mal to, či sa môžu potápať, oznámiť odborný lekár.
Deti sa môžu potápať od 10 (PDI), respektíve 12 rokov. Ani oni totiž nemajú pri kurzoch žiadne úľavy a nie sú oslobodené od nutnosti zložiť teoretické testy obsahujúce aj príklady plánovania ponorov, práca s tabuľkami a podobne, ku ktorým je potrebná aspoň elementárny znalosť fyziky.
Horná veková hranica pre potápanie stanovená nie je.


Veselo s potápaním - psí potápač...

Tak vyzerá slovenské zdravotníctvo...

Čo potrebujete pre potápanie
Výstroj (i jej cena) sa veľmi líši podľa toho, či sa chystáte potápať raz ročne v rámci dovolenky v teplom mori, alebo každý mesiac v studených tuzemských vodách.

Základná výstroj pre potápanie
* Regulátor (pľúcna automatika).
* Ochranný odev (výber nie je ľahký, ponuka je široká - od ľahkých neoprénu pre trópy až po izolačné odevy do polárnych krajov - opäť platí: vyberajte podľa toho, kde a ako sa budete potápať).
* Takzvaná ABC (maska, šnorchel, plutvy).
* Kompenzátor vztlaku (ide o zariadenie, ktoré kontroluje vztlak a podľa ktorého potápač klesá, stúpa alebo sa drží v rovnakej hĺbke). Ku kompenzátora je potrebné pribrať aj niektoré ďalšie prístroje (merač času, hĺbkomer, UV manometer, tabuľky), ktoré možno integrovať do potápačského computeru.
* Záťaž (neoprén nadnáša, potápač sa nezaobíde bez olova).
* Nôž (použijete ho nielen ako zbraň, ale s jeho pomocou sa oslobodíte aj zo zajatia rybárskych vlascov alebo rôznych šnúr).
* Baterka (nevyhnutná je v noci, v našich vodách je ale dobré ju mať aj vo dne, pretože v priehradách je tma zvyčajne už od desiatich metrov hĺbky).
* Kompas (nie je nevyhnutný, ale uľahčuje orientáciu).
* Záložný zdroj vzduchu (štandardná súčasť potápačského výstroja).


Potrebnú výstroj možno zaobstarať od 30 000 Sk vyššie. Cena je ale len orientačná (len samotný oblek môže stať 4500 Sk, ale aj 60 000 Sk), jej výška sa odvíja od toho, ako náročné potápanie vás čaká.
S výberom aj nákupom všetkých potrebných vecí by vám mala poradiť škola, v ktorej podstúpite kurz.
Ak sa budete potápať v niektorom z potápačských centier, mali by byť fľaša so vzduchom a záťažový opasok započítané v cene potápačského výjazdu. Viac TU!


Z D R O J E   a   O D K A Z Y
Plán výcviku pre rok 2012 /Bratislava: http://www.divers.sk/Documents/DANOxgenProvider.pdf
Wikipédia: http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADstrojov%C3%A9_pot%C3%A1panie
Potápačské masky:
http://www.scuba.sk/equipment/zakladny_maska_minulost.php
http://www.petrov.sk/Pot%C3%A1pa%C4%8Dsk%C3%A1%20hist%C3%B3ria.htm
Plán výcviku rok 2012: http://www.divers.sk/Documents/PC_BA_2012.pdf
Základný kurz potápania: http://www.divers.sk/vycvik-p1.html
Potápači Austrálskeho námorníctva -
Dokumentárne filmy
Potápačský klub Sp.Nová Ves: http://www.mantasnv.eu
Zväz potápačov Slovenska: http://www.zps-diving.sk
Zväz potápačov Česka: http://www.svazpotapecu.cz
Voda  a  člověk  –  Fokus  ČT24
 – film  o  ľudoch
Pozrite si film – Pro srandu Králíkům
CMAS: http://cmas.org
http://www.aronnax.sk
http://www.aqua-pro.sk
http://www.dir-team.sk
http://www.divetech.eu
http://www.dit-sk.info
http://www.tdisdi.sk
http://www.scuba.sk
Plavba Bratislava
Rôzne odkazy
http://www.piccard.sk
http://www.fatima.szm.sk
http://www.potapaci.host.sk
http://www.nymfa-tn.szm.sk

http://www.iantd-slovakia.com
http://www.academiaaquatica.sk
http://www.academiaaquatica.sk
http://kurzy.kurzypotapania.com
http://www.poseidonkomarno.sk
http://www.deepparadise.sk/sk
http://www.kurzypotapania.sk
http://www.hippocampus.sk
http://www.potapaci.host.sk
http://www.klubkosatka.sk
http://www.atlantisdive.sk
http://www.potapanie.com
http://www.freediving.sk
http://www.diveportal.sk
http://www.lignarius.sk
http://www.nautilus.sk
http://www.ostriez.sk
http://potapanie.eu
http://potapanie.info
http://www.ostriez.sk
http://www.prodive.sk
http://www.potapac.eu
http://www.plavba.net
http://www.ksp-triton.sk
http://www.zps-diving.sk
http://www.tmp-diving.sk
http://www.stubadivers.sk
http://www.diverite.com/divelog/history
POTÁPAČské centrum CMAS - DIVING CENTER KOŠICE

História jaskyniarskeho potápania vo svete: nt>
http://www.cavedivinghistory.com/forums/showthread.php?p=435

Moje  
webové stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 
 Rádioamatérstvo  :
http://cbrsk-chlebany.unas.cz/  
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org
[Späť | Obnoviť | Dopredu]

By Cezmín Slovakia 2006 http://cezmin.wz.sk