wz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červený kríž

Znak Červeného kríža vznikol ako opak švajčiarskej zástavy

.

.       

 

Medzinárodná organizácia Červeného kríža

Červený kríž je medzinárodná dobrovoľná organizácia zdravotníckej služby založená v roku 1863 na podnet švajčiarskeho spisovateľa J.H. Dunanta. Medzinárodný výbor Červeného kríža sídli v Ženeve. V jednotlivých krajinách pôsobí tiež ako Červený polmesiac a Červený Diamant. Organizácia je nositeľkou Nobelovej ceny za mier z rokov 1917 a 1944.

Deň narodenia Henriho Dunanta, 8. máj, je od roku 1948 Deň Červeného kríža. Na ženevskej konferencii v roku 1864 sa všetky štáty zaviazali, že budú počas vojny rešpektovať označenie Červeného kríža nebudú na takto označené budovy, autá alebo stany útočiť. Ďalej sa zaviazali rešpektovať zranených. Zdroj Wikipédia

 

 International Committee of the Red Cross - ICRC

Slovenský červený kríž SČK

Prvé stopy o činnosti Červeného kríža na území Slovenska vedú do roku 1881, kedy na tomto území vyvíjal činnosť Uhorský Červený kríž. Jedným z najstarších a najaktívnejších spolkov bol Spolok Červeného kríža v Banskej Štiavnici.. Novodobá história Červeného kríža na Slovensku sa začala písať 1. februára 1919.Koncom roku 1919 sa ČSČK stal členom Ligy spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve.

 

POMOC V NÚDZI

 

 •  

 •  

 •  

  .

  Členovia Platformy MVRO

 • Academia Istropolitana Nova - AINova

 • ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

 • Človek v ohrození

 • Ekumenická rada cirkví v SR

 • eRko - Hnutie kresťanských spoločentiev detí

 • Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku

 • FAIRTRADE Slovekia

 • Inštitút medzinárodnej spolupráce - Sila rozvoja

 • Kolpingovo dielo na Slovensku

 • Liga aktivistov pre ľudské práva

 • Ľudia a voda

 • MAGNA Children at Risk

 • Nadácia EKOPOLIS

 • Nadácia INTEGRA

 • Nadácia PONTIS

 • Nadácia škola dokorán

 • NPOA - Nadácia na podporu občianskych aktivít

 • Nadácia otvorenej spoločnosti

 • Občianske oko

 • Partners for Democratic Change Slovakia - PDCS

 • PLOP - Portugalsky hovoriace krajiny

 • SAVIO

 • Slovensko-Juhoafrická spoločnosť

 • Slovenská humanitná rada

 • Slovenská katolícka charita

 • Slovenský Červený kríž

 • Slovenský výbor pre UNICEF

 • Tabita, n.o.

 • The German Marshall Fund of US, Transatlantic Centrer for CEE

 • VOKA - Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

 • Združenie pre chudobných v Afrika

 • Slová Henryho Dunanta rezonujú i dnes v roku 2007:

  „Pomôžme všetci!

  Všetci sa každodenne z plných síl snažme o úprimnosť a odpustenie, o dobrotu a lásku, s odvahou a nádejou, že svet bude bez vojen a budeme žiť v mieri.“

  SČK

  Dňa 25.8.1993 bol Slovenský Červený kríž uznaný Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve ako samostatná Národná spoločnosť.

  Dňa 25.10.1993 bol prijatý za riadneho člena Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Týmto sa stal členom Hnutia, celosvetovej organizácie.
   

  I. Snem SČK sa konal v Bratislave 24. a 25. októbra 1997

  Po 4.ročnom období od I. Ustanovujúceho zjazdu SČK sa 24. a 25. októbra 1997 zišiel I. S

  „Slovenský Červený kríž ako neštátny právny subjekt je neziskovou dobrovoľnou humanitnou spoločnosťou so 185 000 členmi v SR. Má sesterské organizácie v 160 štátoch sveta, ktoré sú spojené v Medzinárodnej federácii spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca – MF S ČK/ČP. Táto celosvetová sieť má 128 miliónov dobrovoľníkov, 250 tisíc zamestnancov a je trojnásobným držiteľom Nobelovej ceny za mier.
  Už v roku 1878 pracovali na našom území prvé dámske spolky ošetrujúce vojnových invalidov pod znakom Červeného kríža. Česko-slovenský Červený kríž sa stal členom hnutia Červeného kríža v roku 1919. Od roku 1993 je SČK nástupníckou organizáciou na území Slovenskej republiky s členstvom od roku 1919 podľa Zákona NR SR číslo 84/1994 Z.z.

  II. Snem delegátov SČK 26. a 27. októbra 2001 v Nitre
  Na základe predložených návrhov II. Snem delegátov SČK v tajnom hlasovaní zvolil na funkčné obdobie rokov 2001 – 2005 za prezidenta SČK opäť PhDr. Milana Kručaya, CSc., z Prešova, viceprezidenta SČK MUDr. Vladimíra Karvaja z Nových Zámkov, viceprezidenta SČK Ing. Štefana Polca z Dobrej Nivy a predsedníčku Kontrolnej a revíznej rady SČK Zlaticu Mrázikovú z Partizíánskej Lupče.
  Vychádzajúc z medzinárodne platnej Stratégie do roku 2010, zaoberal sa II.Snem novými úlohami a aktivitami, ktoré prijala Medzinárodná federácia spoločností ČK/ČP v súvislosti so zhoršujúcim sa stavom obyvateľov našej planéty.

  10. výročie Slovenského Červeného kríža - Faktografická publikácia

  .Pri príležitosti 10.výročia SDČK vyšla faktografická publikácia vydaná kolektívom SČK pod názvom: „10. výročie vzniku samostatnej národnej spoločnosti Slovenský Červený kríž 1993 - 2003“.

  Čo je humanitárna pomoc?

  Humanitárna pomoc
  Podstatou humanitárnej pomoci je prejav solidarity s ľuďmi v núdzi, prostredníctvom pomoci, podpory a záchranných operácií, ktoré majú pomôcť ľuďom bez ohľadu na etnický pôvod, náboženské vyznanie alebo politické presvedčenie, predovšetkým tým najzraniteľnejším obyvateľom rozvojových krajín, obetiam prírodných katastrôf, kríz spôsobených človekom, stavu nedostatku potravín alebo porovnateľných núdzových situácií.
  Núdzovou situáciou je tu chápaný stav vytvorený mimoriadnou udalosťou, ktorú krajina nedokáže riešiť z vlastných zdrojov a ktorej dôsledkom je ľudské utrpenie alebo strata ľudskej dôstojnosti.
  Dôležitou stránkou humanitárnej pomoci je dodržiavanie humanitárnych princípv (predovšetkým humanity, nestrannosti, neutrality a nediskriminácie).
  Humanitárna pomoc môže mať taktiež prvky krátkodobej pomoci pri obnove zameranej na to, aby sa umožnil príchod pomoci, aby sa predišlo zhoršeniu dopadu krízy a začalo sa pomáhať tým, ktorí sú krízou postihnutí, aby znova nadobudli minimálnu úroveň samostatnosti.

  CHARAKTERISTIKA ROZVOJOVEJ POMOCI

  Krajiny, ktoré sa uvádzajú ako „krajiny tretieho sveta“ alebo tie, ktoré sú po sociálnej a ekonomickej stránke málo rozvinuté sa oficiálne nazývajú rozvojové krajiny.
  Pomoc týmto krajinám sa volá rozvojová pomoc (angl. development aid), čím sa myslí, zahraničná rozvojová pomoc.

  Počas dňa, kedy sme zahltení neutíchajúcim vírom pre nás dôležitých udalostí, alebo sa ocitneme v problémových a bezvýchodiskových situáciách, si ani nevšimneme, že sa máme na koho obrátiť s prosbou o pomoc.
  Faktom je, že na svete žijú ľudia, ktorí potrebujú akútnu pomoc takmer vo všetkých oblastiach života, počnúc zdravím, stravou, bývaním a základným vzdelaním.
  Sociálno – ekonomické či politické rozdiely medzi krajinami sú príčinou nelegálnej migrácie, napätia a ozbrojených konfliktov. Mnohí ľudia denne strácajú príbytky, denne sú porušované ich základné ľudské práva, trpia rôznymi chorobami, dôsledkami vojnových konfliktov, ale aj povojnových kríz a sú skúšaní diktátorským režimom.
   

  Štvrtina populácie (v rozvojových krajinách) žije pod hranicou chudoby

  Podľa údajov Svetovej banky z roku 2003, zo 6 miliard ľudí na svete vlastní 80 percent hrubého domáceho produktu (HDP) len jedna miliarda v bohatom svete, zatiaľ čo štvrtina populácie v rozvojových krajinách žije pod hranicou chudoby.

  Za menej než 1 dolár denne žije viac než 1,2 miliardy ľudí

  Za menej než 1 dolár denne žije viac než 1,2 miliardy ľudí (čo je viac než 1/5 svetovej populácie), dalšie dve miliardy žijú za menej než 2 doláre na deň.
  Podvýživou trpí zhruba 1,1 miliardy ľudí na svete

  Viac ako šestina ľudstva nemá prístup k pitnej vode. Približne rovnaký počet je bez domova alebo len s nedostatečným prístreším a nemá prístup k zdravotnej starostlivosti.

  Projekt Tesco Charita 2008

  Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s. vyhlasuje v poradí už piate výberové konanie na partnera projektu Tesco Charity roku 2008. Ide o najväčší charitatívny projekt spoločnosti Tesco v roku, ktorý je založený na báze partnerstva s jednou vybranou neziskovou organizáciou, ktorou sa v budúcom roku môžete stať práve Vaša organizácia. Stačí len vyplniť dotazník.
  Parterom Tesco Charity roku 2007 je Slovenský Červený kríž, ktorý sa rozhodol za vyzbierané finančné prostriedky skvalitniť prístrojové vybavenie sociálnych zariadení pre slovenských seniorov. V predchádzajúcich rokoch projekt pomohol transformovať detské domovy na detské domovy rodinného typu neziskovej organizácii Úsmev ako dar, integrovať ľudí s mentálnym postihnutím na trhu práce Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR a lepšie pripraviť deti z detských domovov do obyčajného občianskeho života neziskovej organizácii Alexu – združeniu na pomoc deťom a prírode z Nitry.
  Termín odovzdania je do 30. septembra 2007
  VIAC SA DOČÍTATE TU...

  ODKAZY

 • Centrum environmentálnej a etickej výchovy: http://www.zivica.sk/

 • Predajňa Fair trade výrobkov: http://www.tensenses.com/eshop/index.php ,

  Socio fórum: http://www.socioforum.sk/ ,

  Rada mládeže: http://www.mladez.sk/buxus/generate_page.php?page_id=62769

  Spoločnosť enviromentálne-výchovných organizácií Špirála: http://www.spirala.sk/

   

  Na tento obrázok odkazujú nasledujúce stránky:

   

  ZDROJ Wikipédia

   

   

  .Červený kryštál

  Bude mať Červený kríž nový symbol?

  Červený kríž uvažuje o novom symbole

  V Ženeve sa uskutočnili dvojdňové rozhovory o novom symbole Medzinárodného Červeného Kríža a Červeného Polmesiaca. V súčasnosti Ženevská konvencie uznáva len dva symboly – červený kríž a červený polmesiac a nemieni sa ich v budúcnosti vzdať, ani meniť svoj názov.
  Napriek tomu v súčasnosti Červený Kríž skúma možnosť schválenia tretieho symbolu, ktorý by mohli používať krajiny, kde vzťah ku krížu a polmesiacu nie je jednoznačný, nakoľko sa považuje za symbol kresťanského a moslimského náboženstva. V krajinách v ktorých existujú určité vnútorné osobitosti je ťažké prijímať červený kríž a polmesiac ako symbol neutrality, povedal jeden z predstaviteľov Medzinárodného Červeného Kríža.
  Pri vzniku tohto symbolu bol červený kríž zamýšľaný ako obrátená farebnosť Švajčiarskej vlajky. Zámerom tejto myšlienky bolo zdôrazniť neutralitu organizácie ako v náboženskom tak i politickom kontexte.
  Na konci 19. storočia Osmanská ríša začala používať na ochranu lekárov a zdravotníkov pred vojenskými útokmi počas vojny zástavu s červeným polmesiacom a v
  roku 1929 bol Červený Polmesiac uznaný Ženevskou konvenciou za jeden zo symbolov dobročinnej organizácie.
  Červený kryštál , nebol Ženevou uznaný a organizácia nie je členom Červeného Kríža.

  V Izraeli rýchla zdravotná pomoc používa ako symbol Dávidovu červenú hviezdu,

  Teraz Červený Kríž uvažuje o schválení nového symbolu, ktorý by bol celkom neutrálny
  Po dlhých rozhovoroch je nádej, že krajiny nakoniec nájdu spoločne prijateľné riešenie. Novým symbolom Medzinárodného Červeného Kríža bude pravdepodobne červený štvorec v rámčeku na bielom pozadí, ktorý by sa volal Červený kryštál. Vo Švajčiarsku proti tejto zmene protestuje evanjelická aliancia i katolícka cirkev.
  Zakladateľ Červeného kríža bol prívržencom prebudeneckého hnutia, a preto zvolil za znak ním založeného hnutia červený kríž.
  To malo odzrkadľovať zmysel a ducha kresťanskej diakónie. Evanjelická aliancia trvá na tom, aby zostal znak červeného kríža, čím sa poukazuje na kresťanské korene tejto organizácie. Aj predseda katolíckej biskupskej konferencie v Nemecku kritizuje tieto snahy. Naproti tomu podľa tlačovej hovorkyne nemeckého Červeného kríža tu nejde o náboženský symbol. Dunant iba farebne otočil švajčiarsku zástavu. Ale aj podľa tejto hovorkyne niet dôvodov symbol meniť. Tí, čo žiadajú zmenu, dôvodia tým, že symbol červeného kríža nie je nábožensky neutrálny, preto islamské krajiny používajú symbol Červeného polmesiaca a v Izraeli je symbolom tejto organizácie Červená Dávidova hviezda. Premenovanie na Červený diamant by vraj viedlo k zjednoteniu všetkých týchto organizácií.
  Po dlhých rokoch vyjednávania je väčšina krajín, vrátane Izraela a Arabských štátov, za.

  Znak Červeného kríža vznikol ako opak švajčiarskej zástavy.

  Červený polmesiac

  Stručná história Medzinárodného hnutia
  Červeného kríža a Červeného polmesiaca
  1859 Bitka pri Solferine - Henry Dunant
  1863 Medzinárodný výbor pomoci ranených
  (od roku 1876 Medzinárodný výbor Červeného kríža)
  Medzinárodná konferencia v Ženeve
  Národné spoločnosti pomoci raneným
  1864 Diplomatická konferencia - pôvodný Ženevský dohovor
  1867 Prvá Medzinárodná konferencia Červeného kríža
  1899 Prispôsobenie základných ustanovení Ženevského dohovoru z roku 1984 vojne na mori
  1906 Revidovanie a ďalší vývoj Ženevských dohovorov z roku 1864
  1907 Prispôsobenie základných ustanovení Ženevských dohovorov z roku 1906 vojne na mori
  1919 Liga spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca
  1928 Štatúty Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodného výboru Červeného kríža
  (revidované v roku 1952 a 1986)
  1929 Revidovanie a ďalší vývoj Ženevských dohovorov z roku 1906
  Oficiálne uznanie emblému Červeného polmesiaca
  Prijatie dohody o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami
  1949 Štyri Ženevské dohovory:
  I. O zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli
  II. O zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojmých síl na mori.
  III. O zaobchádzaní s vojnovými zajatcami
  IV. O ochrane civilných osôb počas vojny

  1965 Výhlásenie

  .

  základných princípov:

  1977 Dva dodatkové protokoly k Ženevským dohovorom z roku 1949
  1986 Prijatý nový názov:
  Medzinárodné hnutie Čeveného kríža a Červeného polmesiaca

  Červený diamant -

  Červený diamant je tretím oficiálnym symbolom organizácie Červeného kríža?

  Červená Dávidova hviezda - Vlajka Magen David Adom

  Magen David Adom vznikol 7. júna 1930 ako dobrovoľnícka organizácia s jedinou pobočkou v Tel Avive. Čoskoro otvoril pobočky v Jeruzaleme a Hajfe a v roku 1935 rozšíril svoju pôsobnosť do celého Izraela. Organizácia poskytovala zdravotnícku pomoc aj organizácii Hagana - predchodkyni dnešnej izraelskej armády. Dnes má k dispozícii asi 1200 zamestnancov, 10 tisíc dobrovoľníkov, 95 staníc a 700 sanitiek rozmiestnených po celom Izraeli.