wz

 

 

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.
 

.

"Birmovanie je sviatosť, v ktorej pokrstený dostáva Ducha Svätého ako osobitný dar na posilnenie

Dôležité veci:

Birmovanci
Ak chcem niečo milovať, musím to poznať. Tak, čo treba vedieť?

1. Základné modlitby
2. hľadať vo Svätom písme
3. poznať odpovede na otázky (všetky treba prebrať na stretnutiach)
4. poznať priebeh udeľovania sviatosti birmovania a dary Ducha Svätého
5. s každým birmovancom osobný rozhovor
6. duchovne sa pripraviť na prijatie Ducha Svätého (sv. spoveď, modlitba)
7. poznať životopis svätca, ktorého birmovné meno si si vybral

Otázky na birmovku:
Čo je viera?
Aký je rozdiel medzi zjaveným a prirodzeným náboženstvom?
Ktoré náboženstva sú zjavené a prečo?
Ako sa nazýva najdôležitejšia kniha kresťanov?
Ako sa delí (uveď aj počet)?
V akých jazykoch bola napísaná?
Čo je to inšpirácia?
Čo to znamená LK 4,8?
Ktoré sú najdôležitejšie knihy pre kresťanov?
Ktoré sú hlavné pravdy našej viery?
Aké sú vlastnosti Boha?
Aké je meno nášho Boha?
Čo znamená stvorený na obraz Boha?
V čom spočíval prvý hriech človeka?
Čo je to dedičný hriech?
Vymenuj aspoň 5 Ježišových zázrakov?
V ktorom meste sa narodil Pán Ježiš?
Kto sú Ježišovi rodičia?
Aké bolo Ježišovo povolanie?
Kde spravil prvý zázrak?
Kde a akou smrťou zomrel Ježiš?
Čo bol Ježišov najväčší zázrak?
Kde zažívame stálu Ježišovu prítomnosť?
Kto je 3. božia osoba?
Čo sú to Turíce?
Aké sú podoby Ducha Svätého v Svätom Písme?
Aké sú dary Ducha Svätého?
Kto je zakladateľom Cirkvi?
Ktoré je hlavné prikázanie?
Ako znie Desatoro?
Čo je to povera?
Čo znamená meno Božie nadarmo?
Čo znamená svätiť sviatočný deň?
Aký je rozdiel medzi vraždou a zabitím?
Čo je to eutanázia?
Čo je to interupcia?
Aký je rozdiel medzi ohováraním a osočovaním?
Čo je to smrteľný (ťažký) hriech?
Existuje zlý duch?
Čo sú to sviatosti?
Vymenuj 7 sviatosti?
Ako delíme sviatosti?
Ktoré sviatosti môžeme prijať len raz v živote?
Prečo je krst prvá a najpotrebnejšia sviatosť v živote?
Kto môže krstiť?
Ako sa udeľuje krst?
Čo je to birmovanie?
Ako sa udeľuje birmovanie?
Kto udeľuje sviatosť birmovania?
Čo je to krizma?
Čo je to sviatosť oltárna?
Ako sa delí sv. omša?
Čo je to ľútosť?
Kto môže prijať pomazanie chorých?
Aké sú stupne kňazstva?
Čo to znamená jednota a nerozlučiteľnosť v manželstve?
Ako sa volá terajší pápež?
Ako sa volá Tvoj (môj je nitriansky)  sídelný biskup?
Komu je zasvätený Váš farský kostol?
Prečo chcem ísť na birmovku?

Dary Ducha Svätého

Dar múdrosti:
Duch Svätý nám pomáha, aby sme v Bohu videli najvyššie dobro a svoje šťastie. Človek, ktorý nemá alebo nepoužíva dar múdrosti, často zamieňa stvorenie so Stvoriteľom, svoj cieľ vidí v stvorených veciach a od nich očakáva blaženosť. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že aj zlé veci v živote (neúspech, utrpenie atď.), ak ich znášame z lásky k Bohu, nám môžu poslúžiť pre budúce šťastie v nebi.

Dar rozumu:
Ním chápeme zmysel života a vieme rozoznať dobro od zla. Otvára nám pravý zmysel Svätého písma a liturgických obradov. Umožňuje nám pochopiť kto je Ježiš a čo pre nás urobil. Dar rozumu spôsobuje, že aj tí najjednoduchší ľudia (dokonca i deti) dokážu chápať Božie pravdy.

Dar nábožnosti:
Nám pomáha žiť v priateľstve s Pánom Bohom. Vzbudzuje v nás túžbu po modlitbe, ako aj úctu a dôveru k Bohu.

Dar rady:
Pomáha nám nájsť správne riešenie svojich i cudzích problémov. Často stojíme pred dilemou, ako sa rozhodnúť. Vďaka daru rady, ktorý nám udeľuje Duch Svätý, nemusíme ľutovať svoje rozhodnutia.

Dar bázne voči Bohu:
Nás vedie k tomu, aby sme pokorne a s úctou prijímali Božiu vôľu. Vďaka tomuto daru si dokážeme uvedomiť ohavnosť hriechu, ako aj Boží majestát. Máme strach z toho, že by sme sa mohli od Boha navždy odlúčiť.

Dar sily:
Pomáha nám žiť podľa našej viery aj napriek ťažkostiam. Umožňuje nám hrdinské činy. Dáva nám odvahu postaviť sa zoči-voči našim nepriateľom a nepriateľom Boha.

Dar poznania (vedomosti):
Pomocou tohto daru hľadáme a prijímame pravdu. Tento dar viac pôsobí na srdce než na rozum. Ním poznávame (zakusujeme) Božiu lásku, presviedčame sa o nej. Človek, obdarený darom poznania má osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na spásu seba i blížneho.

Rodičia a farské spoločenstvo:
Aj pre rodičov, birmovných rodičov a celé farské spoločenstvo je tu úloha: prosiť za našich birmovancov, aby prijali Ducha Svätého s otvoreným srdcom.

Pätoro
1.Svätiť prikázané sviatky.
2. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši.
3. Konať skutky kajúcnosti každý piatok a na popolcovú stredu.
4. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Oltárnu Sviatosť.
5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

TRI  božské čnosti
Viera,
Nádej,
Láska´

Sedem sviatostí
Krst.
Birmovanie.
Eucharistia.
Pokánie.
Pomazanie chorých.
Posvätná vysviacka.
Manželstvo.

Sedem darov Ducha Svätého
Múdrosti.
Rozumu.
Rady.
Sily.
Poznania.
Nábožnosti.
Bázne voči Bohu

Sedem hlavných hriechov
Pýcha.
Lakomstvo.
Smilstvo.
Závisť.
Obžerstvo.
Hnev.
Lenivosť.

Božie prikázania
Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
Nevezmeš Božie meno nadarmo.
Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
Cti svojho otca a svoju matku.
Nezabiješ.
Nezosmilníš.
Nepokradneš.
Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

Ako som sa učila Desatoro Božích prikázaní ja?

1. Ja som Pán Boh Tvoj, nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
2.Nevezmeš mena Božieho nadarmo.
3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
4. Cti otca svojho i matku svoju.
5. Nezbiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
10 Ani nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je
AMEN. (Cezmín)

Birmovný patrón
Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vybral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý, alebo svätá, ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí za mňa a pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné meno. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na nasledovné zásady:
·
Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých.
·
Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života (možno mám s ním podobný osud).
·
Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.
·
Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého patróna, prečítam si jeho životopis.
·
Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niektorých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské (napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno v ženskom tvare (napríklad Michaela - patrónom je sv. Michal - archanjel a pod. a u chlapcov pod.).

Birmovný rodič
Tak ako každý birmovanec aj ja si slobodne zvolím svojho birmovného rodiča. Má ním byť dospelý kresťan, muž alebo žena, ktorý mi je vzorom kresťanského života. Môže to byť niekto z mojich príbuzných alebo priateľov - kresťanov. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Bolo by absurdné, keby mojim birmovným rodičom mal byť človek, ktorý nie je veriaci a ktorý by s Bohom nemal žiadny vzťah. Úlohou birmovného rodiča je totiž to starať sa, aby sa birmovaný správal ako opravdivý Kristov svedok a povinnosti, ktoré súvisia s touto sviatosťou, verne plnil.
Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874.§2.:
·
aby ho určil sám birmovanec a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
·
aby bol katolík, ktorý už prijal birmovanie a najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
·
aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným; (rozvod, odpad od viery, potrat bez rozhrešenia...)
·
aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
·
Môže byť slobodný alebo ženatý (vydatá) - ak žije v manželstve tak musí byť zosobášený (á) v kostole a nesmie byť rozvedený (á);
·
je ochotný sa za mňa modliť a pomáhať mi v kresťanskom živote.

Biřmování u nás v Dolní Dobrouči

Opět po šesti letech naše veliká farní rodina v Dolní Dobrouči se sešla, aby oslavila vyjimečný den, vyjimečnou událost. Dvacet ponejvíc mladistvých, ale i dospělých mužů a žen příjmulo z rukou Otce biskupa Duky (Královohradecká diecéze) svátost duchovní dospělosti - biřmování. V tuto neděli 21. června se obec věřících sešla nejen na společné eucharistii, ale po skončení této duchovní oslavy také i ke společnému obědu. I zde probíhala dál ta duchovní atmosféra modlitbou ke společnému obědu, a navíc dalšími informacemi od Otce biskupa Duky.

Fotil Jan Dobrouč


ODKAZY na životopisy svätcov

http://referaty.atlas.sk/vseobecne-humanitne/nabozenstvo
http://sancti.catholica.cz/index.html?a=20
http://saints.sqpn.com/image-galleries
http://www.knazi.sk/svati

Moje
  webové stránky

 Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

Design: Cezmín Slovakia; Web.: http://cezmin.czweb.org

TOPlist